Bestel hier jouw Friesian Expert Oil

Friesian Expert Oil

Voor gezonde en zuivere benen

Friesian Expert Oil zorgt voor gezonde en zuivere benen van uw Friese paard.

Deze olie is ontwikkeld in de tijd dat onze Friezen nog gebruikt werden als werkpaarden.

Friesian Expert Oil zorgde er voor dat de benen en de voeten van deze paarden gezond, krachtig en gaaf bleven toen ze nog 7 dagen per week moesten werken.

 

Wie Friezen heeft, kent de problematiek van allerlei huidaandoeningen, dikwijls in de sokken verborgen, maar wel degelijk aanwezig. We spreken hier over korstjes en jeuk die kunnen evolueren tot huidscheuren en etterige wonden. Friesian Expert Oil helpt u uit deze vicieuze cirkel en geneest de huid in zijn basis als u het met regelmaat bijhoudt.

 

Wanneer gebruiken

Friesian Expert Oil wordt gebruikt om mijten, mok, jeuk en schuren te voorkomen en te stoppen bij huidproblemen aan benen, staart en manen (langere en dikke haargroei).

Een geprikkelde, gevoelige en schrale huid komt vaker voor bij paarden met meer behang.

Stal Baron-Spahn heeft meer dan 20 jaar ervaring met Friezen op het hoogste niveau en weet als geen ander dat er bij het Friese ras relatief vaak problemen zijn met de huid en vacht, zeker aan de benen.

Marc-Peter Spahn gebruikt FEO inmiddels al geruime tijd en is 100% overtuigd van de werking.

Friesian Expert Oil is een heldere vloeistof op basis van een recept dat voldoet aan  hoge eisen qua samenstelling en productie. Friesian Expert Oil hoeft niet uitgewassen te worden voordat je aan de volgende behandeling begint.

 

Vóór gebruik

Friesian Expert Oil

Ná nog geen week gebruik

Friesian Expert Oil

Gebruiksaanwijzing

Gebruik Friesian Expert Oil niet in de zon, maar bij voorkeur s’ avonds aanbrengen, zo kan de olie langzaam indringen in de huid.

 

 1. Vóór het aanbrengen goed schudden tot de vloeistof doorzichtig wordt.
 2. Overvloedig aanbrengen met een verfborstel; de olie moet doordringen tot op de onderliggende huid. Dit neemt maximum een vijftal minuten in beslag.
 3. Uitsluitend een borstel gebruiken, vooral geen krabber om de huid zuiver te maken. De beschadigde huid en de korstjes eenvoudig bedekken met de olie.
 4. Bij ernstige huidproblemen een week lang iedere dag aanbrengen.
 5. Daarna langzaam afbouwen; om de dag; om de 2 dagen; om de week…
 6. De korstjes komen vanzelf los en de huid wordt weer gezond en elastisch.
 7. De behandeling stopzetten zodra de huid zuiver is.

Het wordt aangeraden regelmatig even te controleren zodat er vlug kan ingegrepen worden moest het noodzakelijk zijn.

 

Waarschuwing

Uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en mond – toch gebeurd, spoelen met water. Buiten bereik van kinderen bewaren.

In het geval van bijwerkingen of ongewenste neveneffecten, lees dan deze informatie.

 

Bewaren

Koel maar vorstvrij, in gesloten verpakking.

 

Ingrediënten

Minerale olie, zwavel en natuurlijke kruiden verhinderen de vermenigvuldiging van parasieten, schimmels, gisten en bacteriën; verdringt mijten (schurft) en luizen; heeft een afstotend effect op vliegen.
Etherische oliën kalmeren huidirritatie en jeuk.

 

Let op

Sieraden en juwelen niet in aanraking brengen met dit produkt, kans op verkleuring door reactie met zwavelbloem.

Lees ook de pagina bijwerking of ongewenste neven effecten.

 

Houdbaarheidsdatum:  na opening ten minste 1 jaar houdbaar.

Lotnummer: 3817260620

Fabrikant: C.H.Farm –York, UK

Importeur – Distributeur:  STAL  BARON  SPAHN  -  Molenweg 89, 9365PC Niebert - info@stalbaronspahn.nl

 

Algemene voorwaarden

Check onze algemene voorwaarden hier.

 

Retourneren

Voor retourneren lees deze pagina.


Friesian Expert Oil

For healthy and sound legs

Friesian Expert Oil ensures healthy and clean legs of your Friesian horse. This oil was developed at a time when our Frisians were still used as workhorses. Friesian Expert Oil ensured that the legs and feet of these horses remained healthy, strong and sound when they still had to work 7 days a week.

 

Anyone who has Frisians knows the problem of all kinds of skin conditions, often hidden in the socks, but definitely present. We are talking here about scabs and itching that can develop into skin cracks and purulent wounds.

Friesian Expert Oil will help you out of this vicious circle and heal the skin at its core if you maintain it regularly.

 

When to use

Friesian Expert Oil is used to prevent mites, mites, itching and chafing and to stop skin problems on legs, tail and mane (longer and thick hair growth).

Irritated, sensitive and chapped skin is more common in horses with more feathering.

Stal Baron-Spahn has more than 20 years of experience with Friesians at the highest level and knows better than anyone that the Friesian breed relatively often has problems with the skin and coat, especially on the legs.

Marc-Peter Spahn has been using FEO for quite some time now and is 100% convinced of its effectiveness.

Friesian Expert Oil is a clear liquid based on a recipe that meets high requirements in terms of composition and production. Friesian Expert Oil does not need to be washed out before starting the next treatment.

 

Instructions

Do not use Friesian Expert Oil in the sun, but preferably apply it in the evening, so that the oil can slowly penetrate the skin.

 

 1. Shake well before application until the liquid becomes transparent.
 2. Apply liberally with a paint brush; the oil must penetrate to the underlying skin. This takes a maximum of five minutes.
 3. Only use a brush, especially not a scraper, to clear the skin. Simply cover the damaged skin and scabs with the oil.
 4. For serious skin problems, apply every day for a week.
 5. Then slowly reduce it; every other day; every 2 days; every other week…
 6. The scabs will come off naturally and the skin will become healthy and elastic again.
 7. Stop the treatment as soon as the skin is clear.

It is recommended to check regularly so that action can be taken quickly if necessary.

 

Warning

Suitable for external use only. Avoid contact with eyes and mouth - if this happens, rinse with water.

Keep out of reach of children. In case of side effects or unwanted side effects, please read this information.

 

Save

Cool but frost-free, in closed packaging.

 

Ingredients

Mineral oil, sulfur and natural herbs prevent the multiplication of parasites, fungi, yeasts and bacteria; displaces mites (scabies) and lice; has a repellent effect on flies. Essential oils soothe skin irritation and itching.

 

Attention

Do not bring jewelery into contact with this product, risk of discoloration due to reaction with sulfur flower.

Also read the side effects or unwanted side effects page.

 

Expiration date: shelf life for at least 1 year after opening.

Lot number: 3817260620

Manufacturer: C.H.Farm –York, UK

Importer – Distributor: STAL BARON SPAHN - Molenweg 89, 9365PC Niebert - info@stalbaronspahn.nl

 

Terms and Conditions

Check our general terms and conditions here.

 

Returns

For returns, read this page.

 

Order yours here